Перейти к содержанию
×
×
 • Создать...


Ошибки при комплияции капчи


 Поделиться
Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

stock Captch_IsValid(playerid, const str[]) return GetString(str, captch_code[playerid]);
stock Captch_CloseForPlayer(playerid)
{
  if(!captch_opened[playerid]) return false;
  Captch_DestroyTextdraws(playerid);
  captch_opened[playerid] = false;
  captch_code[playerid][0] = 0;
  buytime[playerid] = 0;
  return 1;
}
 
stock Captch_OpenForPlayer(playerid, CaptchaID)
{
  if(captch_opened[playerid])return 1;
 
  Captch_CreateTextdaws(playerid);
 
  PlayerTextDrawShow(playerid, captch_PTD[playerid][0]);
  PlayerTextDrawShow(playerid, captch_PTD[playerid][1]);
 
  static c_code[5];
 
  c_code[0] = random(10);
  c_code[1] = random(10);
  c_code[2] = random(10);
  c_code[3] = random(10);
  c_code[4] = random(10);
 
 
  for(new i; i < 5; i ++)
  {
    switch(c_code[i])
    {
      case 0: {
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][0]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][1]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][2]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][3]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][5]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][6]);
      }
      case 7: {
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][1]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][2]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][6]);
      }
      case 2: {
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][2]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][1]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][4]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][5]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][3]);
      }
      case 3:
      {
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][2]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][1]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][4]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][3]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][6]);
      }
      case 4: {
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][0]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][4]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][1]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][6]);
      }
      case 5: {
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][2]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][0]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][4]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][6]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][3]);
      }
      case 6: {
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][2]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][0]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][5]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][4]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][3]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][6]);
      }
      case 8: {
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][0]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][1]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][2]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][3]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][4]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][5]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][6]);
      }
      default: {
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][2]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][0]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][1]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][4]);
        PlayerTextDrawShow(playerid, captch_code_PTD[playerid][i][6]);
 
        c_code[i] = 9;
      }
    }
    f(captch_code[playerid], 7, "%s%i", captch_code[playerid], c_code[i]);
  }
  captch_opened[playerid] = true;
  captch_idbuy[playerid] = CaptchaID;
  buytime[playerid] = GetTickCount();
  return SPD(playerid, 23045, DIALOG_STYLE_INPUT, !"{F89168}Ïðîâåðêà íà ðîáîòà", !"{FFFFFF}Ââåäèòå {C6FB4A}5{FFFFFF} ñèìâîëîâ, êîòîðûå\nâèäíî íà {C6FB4A}âàøåì{FFFFFF} ýêðàíå.", !"Ïðèíÿòü", !"Îòìåíà");
}
 
stock Captch_DestroyTextdraws(playerid)
{
  DestroyPlayerTD(playerid, captch_PTD[playerid][0]);
  DestroyPlayerTD(playerid, captch_PTD[playerid][1]);
  for(new i; i < 7; i ++) 
  {
    DestroyPlayerTD(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][i]);
    DestroyPlayerTD(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][i]);
    DestroyPlayerTD(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][i]);
    DestroyPlayerTD(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][i]);
    DestroyPlayerTD(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][i]);
  }
  return 1;
}
stock Captch_CreateTextdaws(playerid)
{
  new captch_x = -11, captch_y = -100;
  new Float:X = 3.5;
 
  captch_PTD[playerid][0] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 234.9998 + captch_x, 201.0442 + captch_y, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_PTD[playerid][0], 173.0000, 74.0000);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_PTD[playerid][0], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_PTD[playerid][0], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_PTD[playerid][0], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_PTD[playerid][0], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_PTD[playerid][0], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_PTD[playerid][0], 0);
 
  captch_PTD[playerid][1] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 237.9998 + captch_x, 205.1923 + captch_y, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_PTD[playerid][1], 167.0000, 66.0000);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_PTD[playerid][1], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_PTD[playerid][1], 0x759DA3FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_PTD[playerid][1], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_PTD[playerid][1], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_PTD[playerid][1], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_PTD[playerid][1], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][0][0] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 246.6666 + captch_x+X-8.0, 209.0815 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][0], 5.0000+X, 25.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][0], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][0], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][0], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][0], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][0], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][0], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][0][1] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 269.4012 + captch_x+X-8.0, 208.5110 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][1], 5.0000+X, 25.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][1], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][1], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][1], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][1], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][1], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][1], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][0][2] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 246.5346 + captch_x+X-8.0, 208.5110 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][2], 27.0000+X, 5.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][2], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][2], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][2], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][2], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][2], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][2], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][0][3] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 246.5346 + captch_x+X-8.0, 256.6484 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][3], 25.0000+X, 5.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][3], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][3], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][3], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][3], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][3], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][3], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][0][4] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 246.4346 + captch_x+X-8.0, 233.0471 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][4], 27.0000+X, 5.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][4], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][4], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][4], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][4], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][4], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][4], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][0][5] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 246.6666 + captch_x+X-8.0, 232.4681 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][5], 5.0000+X, 24.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][5], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][5], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][5], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][5], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][5], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][5], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][0][6] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 269.4012 + captch_x+X-8.0, 232.9273 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][6], 5.0000+X, 27.8000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][6], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][6], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][6], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][6], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][6], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][0][6], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][1][0] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 277.6015 + captch_x+X-6.0, 209.0815 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][0], 5.0000+X, 25.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][0], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][0], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][0], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][0], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][0], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][0], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][1][1] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 300.3363 + captch_x+X-12.0, 208.5110 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][1], 5.0000+X, 25.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][1], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][1], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][1], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][1], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][1], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][1], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][1][2] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 277.8030 + captch_x+X-6.0, 208.5110 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][2], 20.0000+X, 5.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][2], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][2], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][2], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][2], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][2], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][2], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][1][3] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 277.4696 + captch_x+X-6.0, 256.6484 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][3], 22.0000+X, 5.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][3], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][3], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][3], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][3], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][3], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][3], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][1][4] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 277.3695 + captch_x+X-6.0, 233.0471 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][4], 23.0000+X, 5.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][4], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][4], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][4], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][4], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][4], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][4], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][1][5] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 277.6016 + captch_x+X-6.0, 232.4681 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][5], 5.0000+X, 25.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][5], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][5], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][5], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][5], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][5], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][5], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][1][6] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 300.3363 + captch_x+X-12.0, 232.9273 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][6], 5.0000+X, 27.6500+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][6], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][6], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][6], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][6], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][6], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][1][6], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][2][0] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 305.2366 + captch_x+X-6.0, 208.6667 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][0], 5.0000+X, 26.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][0], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][0], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][0], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][0], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][0], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][0], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][2][1] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 328.6380 + captch_x+X-6.0, 208.5110 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][1], 5.0000+X, 26.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][1], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][1], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][1], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][1], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][1], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][1], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][2][2] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 305.1047 + captch_x+X-6.0, 208.5110 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][2], 26.0000+X, 5.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][2], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][2], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][2], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][2], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][2], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][2], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][2][3] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 305.7713 + captch_x+X-6.0, 256.6484 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][3], 26.0000+X, 5.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][3], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][3], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][3], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][3], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][3], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][3], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][2][4] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 305.6712 + captch_x+X-6.0, 233.0471 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][4], 26.0000+X, 5.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][4], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][4], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][4], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][4], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][4], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][4], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][2][5] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 305.2366 + captch_x+X-6.0, 233.7126 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][5], 5.0000+X, 26.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][5], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][5], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][5], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][5], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][5], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][5], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][2][6] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 328.6380 + captch_x+X-6.0, 232.5124 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][6], 5.0000+X, 28.5000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][6], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][6], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][6], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][6], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][6], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][2][6], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][3][0] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 334.8500 + captch_x+X, 209.4963 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][0], 4.0000+X, 26.2000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][0], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][0], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][0], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][0], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][0], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][0], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][3][1] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 358.5731 + captch_x+X, 209.3407 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][1], 4.0000+X, 26.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][1], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][1], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][1], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][1], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][1], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][1], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][3][2] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 334.7064 + captch_x+X, 209.3406 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][2], 25.0000+X, 4.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][2], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][2], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][2], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][2], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][2], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][2], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][3][3] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 335.3730 + captch_x+X, 255.4040 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][3], 25.0000+X, 4.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][3], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][3], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][3], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][3], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][3], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][3], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][3][4] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 336.6063 + captch_x+X, 232.6323 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][4], 26.0000+X, 4.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][4], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][4], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][4], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][4], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][4], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][4], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][3][5] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 334.5049 + captch_x+X, 232.4681 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][5], 4.0000+X, 27.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][5], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][5], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][5], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][5], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][5], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][5], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][3][6] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 358.5731 + captch_x+X, 234.5865 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][6], 4.0000+X, 25.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][6], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][6], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][6], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][6], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][6], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][3][6], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][4][0] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 365.6401 + captch_x+X+1.0, 209.4963 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][0], 4.0000+X, 27.8500+1.5);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][0], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][0], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][0], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][0], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][0], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][0], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][4][1] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 391.0414 + captch_x+X+1.0, 209.3407 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][1], 4.0000+X, 25.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][1], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][1], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][1], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][1], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][1], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][1], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][4][2] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 367.1748 + captch_x+X+1.0, 209.3406 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][2], 27.0000+X, 5.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][2], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][2], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][2], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][2], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][2], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][2], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][4][3] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 367.1748 + captch_x+X+1.0, 255.4040 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][3], 26.0000+X, 3.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][3], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][3], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][3], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][3], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][3], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][3], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][4][4] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 367.1748 + captch_x+X+1.0, 232.6323 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][4], 25.0000+X, 5.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][4], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][4], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][4], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][4], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][4], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][4], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][4][5] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 365.6400 + captch_x+X+1.0, 232.4681 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][5], 4.0000+X, 25.0000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][5], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][5], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][5], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][5], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][5], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][5], 0);
 
  captch_code_PTD[playerid][4][6] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 391.0414 + captch_x+X+1.0, 234.5865 + captch_y+X, "LD_SPAC:white");
  PlayerTextDrawTextSize(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][6], 4.0000+X, 24.9000+X);
  PlayerTextDrawAlignment(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][6], 1);
  PlayerTextDrawColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][6], 0x1A2432FF);
  PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][6], 255);
  PlayerTextDrawFont(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][6], 4);
  PlayerTextDrawSetProportional(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][6], 0);
  PlayerTextDrawSetShadow(playerid, captch_code_PTD[playerid][4][6], 0);
  return 1;
}

в 1 строчке кода выдает ошибку  error 010: invalid function or declaration

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вероятно, с кодировкой были проблемы и в начале был символ, который, конечно же, непонятен компилятору.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
 Поделиться
 • Последние посетители   0 пользователей онлайн

  Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу