shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8

warning 219


Статус
Закрыто для дальнейших ответов.

Leskov

Новичок
Пользователь
05.04.2015
6
0
0
Код:
C:\Users\A lexandr Leskov\Desktop\Stage RolePlay\gamemodes\SRP.pwn(49898) : warning 219: local variable "newkeys" shadows a variable at a preceding level
Код:
new timere[MAX_PLAYERS];
public OnPlayerKeyStateChange(playerid,newkeys,oldkeys)
    {
    new v = GetPlayerVehicleID(playerid);
    if(newkeys&KEY_CROUCH)//Åñëè íàæàòà êëàâèøà ãóäêà (H/CapsLock - ïî óìîë÷àíèþ)
    {
        new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
        if (GetPlayerState(playerid)==PLAYER_STATE_DRIVER&&GetVehicleModel(vehicleid)==538)//Åñëè èãðîê - âîäèòåëü ÒÑ è ID ìîäåëè ÒÑ = 538 (â äàííîì ñëó÷àå - ãîëîâíîé âàãîí ýëåêòðè÷êè)
        {
            new Float:tempX, Float:tempY, Float:tempZ;//Ñîçäàåì âðåìåííûå ïåðåìåííûå ïîä êîîðäèíàòû èãðîêà
            GetPlayerPos(playerid, tempX, tempY, tempZ);//Ïîëó÷àåì êîîðäèíàòû
            for (new tempi=0; tempi<MAX_PLAYERS; tempi++)//Äàëåå ïî öèêëó íà âñåõ èãðîêîâ
            {
                if (IsPlayerInRangeOfPoint(tempi, 15.0, tempX, tempY, tempZ))//åñëè èãðîê â ðàäèóñå -
                {
                    PlayerPlaySound (tempi, 3200, 0.0, 0.0, 0.0);//ïðîèãðûâàåì äëÿ íåãî çâóê
                    SendClientMessage (tempi, COLOR_PURPLE, "Âû ñëûøèòå ãóäîê ýëåêòðè÷êè.");//è âûâîäèì ñîîáùåíèå.
                }
            }
        }
        return 1;
    }
 

Mirex

Руководитель проекта
Команда портала
Гл.Администратор
Золотой
21.12.2013
2 513
550
0
26
definehost.ru
Скриптер
Где-то объявлена глобальная переменная newkeys

 

КОСМОС

Освоившийся
Пользователь
02.03.2015
95
61
0
26
На какую именно строку ссылается warning ?

 
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.